04.10.2013
14:30
festival contes sans frontieres

Organisé par le CCRN et le Château de Malbrouck avec Co-Productions et le Conseil Général de Moselle en partenariat avec le Réseau national du Conte en France et le Festival interculturel du Québec.

Geschichten aus dem Bësch - Vum a mam Betsy Dentzer

Pschhhhhht, lauschter !!…Hues de dat héieren ? Do huet et dach geknackt a gewibbelt.do ! Hannert deem Bam ! Ass et e Wollef ? Oder nëmmen de Jeeër ? Oder awer vläit ee Bëschgeescht ?

Laf, séier, et gëtt scho ganz däischter an iergendwou ass bestëmmt eng kleng Hütt.mee wee wunnt scho matte am Bësch ?!

Ma d’Bomi.oder ass dat doten awer der Hex hiert Haus ?

Am Bësch geschéie ganz vill gelunge Saachen.kommt mat, mir bleiwen all beieneen, da kann eis näicht geschéien. An et si jo och just Geschichten..also alles nëmmen erfonnt.oder awer net ?

Kommt a lauschtert Iech se un, déi Bëschgeschichten, well d’Betsy Dentzer erzielt Iech där eng Rëtsch !

  Voir d’autres événements dans la collection

   Organisé par le CCRN et le Château de Malbrouck avec Co-Productions et le Conseil Général de Moselle en partenariat avec le Réseau national du Conte en France et le Festival interculturel du Québec.

   durée : 45min,en langue luxembourgeoise, Séance scolaire – cycles 1+ 2 – max. 60 spectateurs (4 classes)

   Organisateurs principaux

   Organisé par le CCRN et le Château de Malbrouck avec Co-Productions et le Conseil Général de Moselle en partenariat avec le Réseau national du Conte en France et le Festival interculturel du Québec.

   Information

   durée : 45min,en langue luxembourgeoise, Séance scolaire – cycles 1+ 2 – max. 60 spectateurs (4 classes)