25.02.2012 - 25.02.2012
théâtre

Organisé par Sandman Productions S.a.r.l. en collaboration avec le CCRN

Poppentheater Hoplabum - Zaubersténg!

An eiser läschter Geschicht kruute eis 4 Helden, De Pit, D’Kett, De Wuppes and Frimel jiddreen en Zaubersteen. Lo wëllen si domat zaubere léieren, mee daat wëll net sou richteg klappen. De Butzemännchen Trili hëlleft hinnen derbäi, mee säi Präis ass héich!

Di Kanner di d’Läscht Joër en Zaubersteen kruuten därfen dee matbréngen, villäicht ginn se gebraucht an deser Zaubergeschicht.

Wéi all Joër präsentéiert de Pit Vinandy zesumme mat sénge Poppekolleegen en Stéck wou grouss a kléng sech net nëmmen amüséieren, mee och aktiv matmaache kënnen.

  Voir d’autres événements dans la collection

   Organisé par Sandman Productions S.a.r.l. en collaboration avec le CCRN

   Organisateurs principaux

   Organisé par Sandman Productions S.a.r.l. en collaboration avec le CCRN

   Information